កាតអំណោយរបស់ខេដ

ទិញទំនិញសម្រាប់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាត្រូវផ្តល់អ្វីដល់ពួកគេ? ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជម្រើសនៃអំណោយជាមួយនឹងកាតអំណោយដាប់ខេម។

កាតអំណោយត្រូវបានបញ្ជូនតាមអ៊ីម៉ែលហើយមានការណែនាំដើម្បីបង់រំលោះពួកគេនៅពេលពិនិត្យ។ កាតអំណោយរបស់យើងមិនមានថ្លៃដំណើរការបន្ថែមទេ។

ទាញយកកម្មវិធីតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់យើងថ្ងៃនេះ!

ទទួលបានវានៅលើ Google Play

ធាតុទាក់ទង